Gmina Pionki

baner 1
Strona Główna Aktualności Galerie zdjęć bip Biuletyn Informacji Publicznej
Portal - AKTUALNOŚCI
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023
PDF
DRUKUJ
grafika

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym  w Kozienicach i Sądzie Okręgowym w Radomiu, Prezes Sądu Okręgowego  w Radomiu zwrócił się do Rady Gminy Pionki z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Radomiu : 1 ławnik  

w tym ławników do orzekania z zakresu prawa pracy: brak zapotrzebowania

- Do Sądu Rejonowego w Kozienicach :  4 ławników

w tym  ławników do orzekania z zakresu prawa pracy: brak zapotrzebowania.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)       jest nieskazitelnego charakteru;

3)       ukończył 30 lat;

4)       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)       nie przekroczył 70 lat;

6)       jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;

7)       posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.


Ławnikami nie mogą być:

1)       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)       radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)       duchowni;

7)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)       radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin :

 1)      prezesi właściwych sądów,

 2)      stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,  

3)      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 

1)       informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)       oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)       oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)       zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2019.357 t.j. ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)       dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną  na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione z kompletem wymaganych dokumentów składać w Urzędzie Gminy Pionki,   pok. Nr 2 w godzinach od 8.00 do14.00.


Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gmina-pionki.pl
oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydydata o przestępstwie

Oświadczenie kandydata o przestępstwie (władza rodzicielska)

Klauzula informacyjna

Wzór listy poparcia kandydata na ławnika

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj w portalu
baner 21
baner 4
Menu strony
baner 30
baner 31
baner 47
baner 48
Stronę odwiedzono:
10725971   razy
Ostatnia aktualizacja strony:
14-06-2019
baner 20
baner 46
baner 15
baner 24